Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för FSBU och FSBU Idrott

——————————————————————————–

Stadgar för Föräldraföreningen för synskadade barn och ungdomar, väst (FSBU).

och FSBU Idrott

§1 Namn

§2 Verksamhetsområde

§3 Ändamål

§4 Medlemskap

§5 Medlemsavgift

§6 Årsmöte

§7 Styrelsen

§8 Rösträtt

§9 Stadgar

§ 10 FSBU-Idrott

§ 11 Upplösning av föreningen

§ 1 Namn:
Föräldraföreningen för synskadade barn och ungdomar, väst.

§ 2 Verksamhetsområde:
Föreningen har sitt upptagningsområde inom Västra Sverige.

§ 3 Ändamål:

Föreningen ska arbeta för att villkoren i samhället förbättras för de synskadade barnen, ungdomarna och deras föräldrar.

Verksamheten inriktas i huvudsak mot barn och ungdomar till och med att de har gått ut gymnasieskolan.

Föreningen skall samarbeta med andra organisationer (stat, landsting, kommun, och föreningar), som är villiga att främja en positiv utveckling för blinda, gravt synskadade samt synsvaga barn och ungdomar.

Föreningen skall verka ur ett familjeperspektiv.

Föreningen är en demokratisk, ideell organisation som är politiskt
och religiöst obunden. Inga styrelsearvoden utgår.

§ 4 Medlemsskap.
Blinda, gravt synskadade och synsvaga barn och ungdomar samt deras föräldrar och syskon kan bli medlemmar. Barnen och ungdomarna ska vara registrerade
på Syncentral i Västra Götalandsregionen inklusive Halland.

Deltagande i aktiviteter behandlas av styrelsen inför varje aktivitet.

Om antalet platser är begränsade, har styrelsen rätt att besluta vilka deltagare som kommer att erbjudas plats.

Eftersom aktiviteterna finansieras genom fondmedel där beloppet baseras på antalet synskadade barn måste styrelsen ibland begränsa antalet deltagande personer
per familj.

Styrelsen kan besluta om att årligen erbjuda stödmedlemskap till personer som främjar föreningens utveckling. Stödmedlemskap innebär:
• Möjlighet efter överenskommelse med styrelsen att deltaga i föreningens aktiviteter
• Stödmedlem har inte rösträtt på årsmöte.

§ 5 Medlemsavgift:
Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.

§ 6 Årsmöte:
Årsmötet hålls under tiden januari – mars. Skriftlig kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

Motioner skall lämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

Dagordning för årsmötet:

a) Mötets öppnande
b) Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare,
två justerare (som också är rösträknare)
c) Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst
d) Fastställande av röstlängd för mötet
e) Styrelsens verksamhetsberättelse
f) Revisionsberättelse
g) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret
h) Val av styrelsens ordförande för en tid av 1 år
i) Val av kassör för en tid av 1 år
j) Val av firmatecknare för en tid av 1 år
k) Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 1 år
l) Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år
m) Val av valberedning: Tre personer varav en sammankallande
n) Fastställande av medlemsavgift
o) Behandling av förslag från styrelsen
p) Behandling av inkomna motioner
q) Övriga frågor
r) Mötets avslutning

§ 7 Styrelsen:
Styrelsen skall bestå av 6-10 ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
Till styrelsemöten äger styrelsen rätt att adjungera de personer den finner lämpligt.
Styrelsen är beslutsmässig, när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening, som flertalet biträder.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Alla styrelsemöten är öppna för alla medlemmar.

§ 8 Rösträtt:
Varje familj har en röst per synskadat barn. Rösträtt kan utövas genom ombud, dock kan familj inte rösta för fler än det dubbla antalet röster som familjen
själv har. De medlemsfamiljer som betalat medlemsavgift föregående eller innevarande års medlemsavgift har rösträtt. Myndig person äger rätt att representera
familjen.

§ 9 Stadgeändring:
Beslut om stadgeändring skall fattas med ¾ majoritet vid årsmötet,
eller med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten.

§ 10 FSBU Idrott- För alla synskadade

Ändamål

Idrotten skall aktivt verka för att alla, aktiva, aktivitetsledare och organisationsledare ska ges möjlighet att delta utifrån egna förutsättningar. Barn och ungdomsidrotten skall verka för att förena och inspirera till ett livslångt idrottsintresse.

Medlemskap i FSBU innefattar Medlemskap i FSBU Idrott tom att medlem har gått ut gymnasieskolan.

Efter att medlem gått ut gymnasieskolan är man medlem i enbart FSBU idrott. Aktiviteter som anordnas för synskadade barn och ungdomar omfattar inte medlemmar i FSBU Idrott. Undantaget är de som arbetar som ledare för ovan nämnda aktiviteter.

Verksamhetsområde

Hela Sverige

Medlemsavgift Bestäms av årsmötet

Stadgar

Tills vidare omfattas FSBU Idrott av FSBU:stadgar

Styrelse

FSBU idrott kan ha en adjungerad representant i styrelsen för FSBU

 

Ekonomi

Ekonomin i FSBU och FSBU Idrott kan delvis överlappa varandra då utgifter som lokalhyra, ledararvode och tävlingsutgifter kan vara överlappa varandra.

 

Stödmedlemskap

Styrelsen kan besluta om att årligen erbjuda stödmedlemskap till personer som främjar föreningens utveckling.

§ 11 Upplösning av föreningen:
För beslut om upplösning av föreningen gäller samma som för stadgeändring. Om föreningen upplöses, skall dess kvarvarande tillgångar tillfalla De Blindas
Vänner i Göteborg.

 

 

Uppdaterad: 02 MAJ 2018 12:15 Skribent: Per Hyldgaard
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
FF Synskadade Barn och Ungdomar - Parasport
Västra Götalands Parasportförbund, Pjäshallen, Övre Kaserngården 8
41528 Göteborg

Besöksadress:
Västra Götaland Parasportförbund, Övre Kaserngården 8 / B-Hall ingång
41528 Göteborg

Kontakt:
Tel: +46706457564
E-post: anette.jernberg@fsbu...

Se all info